Alpha – Lipoic acid 600mg/24ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức