Atracurium 25mg/2,5ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức