Ciprofloxacin 200 mg/100ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức