Ciprofloxacin 200mg/100ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức