Fentanyl 50mcg/ml (10ml) | Công ty TNHH Bình Việt Đức