Fentanyl 50mcg/ml (2ml) | Công ty TNHH Bình Việt Đức