Fentanyl Citrate 0.1mg/2ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức