Lidocain Hydroclorid 200mg/10ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức