Lidocain Hydroclorid 40mg/2ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức