Meropenem Trihydrate 1000 mg | Công ty TNHH Bình Việt Đức