Rocuronium bromide 100mg/10ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức