Rocuronium Bromide 50mg/5ml | Công ty TNHH Bình Việt Đức