Contact Us | Công ty Dược Phẩm Bình Việt Đức


Home  Contact Us

Contact Us

BIVID Pharma Co., Ltd

Bivid Pharma Ltd.
62/36 Truong Cong Dinh St,
Ward 14, Tan Binh Dist,
HCM city, Viet Nam.
Tel no : + 84 (028) 3849 3219
Fax : + 84 (028) 3849 3218
E-mail : info@bividvietnam.com

View Bivid Việt Nam in a larger map

Branch Ha Noi

109 Truong Chinh
Phuong Liet Ward
Thanh Xuan Dist
Ha Noi City
Tel no : +84 (024) 3352 1848
Fax : +84 (024) 3557 8804

Branch Da Nang

92 Thanh Tinh,
Hoa Minh Ward,
Lien Chieu Dist,
Da Nang City
Tel no : +84 (0236) 3796 338
Fax : +84 (0236) 3796 339

Branch Can Tho

185 Vo Van Kiet,
An Thoi Ward,
Binh Thuy Dist,
Can Tho City
Tel no : +84 (0292) 3732 988
Fax : +84 (0292) 3731 738